Adresa

Podnikatelská 565, Praha

E-mail

a

Zkušební řád

Zkušební řád

Podmínkou pro úspěšné složení kvalifikační zkoušky je absolvované školení v požadovaném rozsahu příslušného kvalifikačního a certifikačního systému APC.

 

Zkušební řád

 • Kvalifikační zkouška sestává z několika oddělených částí – písemných testových částí a praktické zkoušky
 • Po obdržení souboru testových otázek písemné části, nebo zadání praktických úloh, si ověřte, zda tyto podklady jsou úplné. V těchto podkladech je nepřípustné provádět úpravy vpisováním a zaškrtáváním.
 • Využijte plně čas daný pro vypracování dané části zkoušky. Veškeré podklady (zadání, vypracování testu nebo úloh, volné papíry) odevzdejte včas na konci lhůty stanovené zkoušejícím. Jestliže uchazeč neodevzdá vypracování části zkoušky včas, potom je prohlášena celá zkoušky za neplatnou.
 • Na přední straně “Písemného testu” vyplňte požadované údaje. Každá zkušební testová otázka je očíslována a opatřena vícenásobnými odpověďmi typu a,b,c,d. Do rastru “Písemného testu” k odpovídajícímu číslu otázky vyznačte křížkem správnou odpověď. K vyplnění použijte propisovací tužku, fix nebo pero. Nepoužívejte červenou barvu.
 • Chcete-li během zpracovávání testů opustit své místo, oznamte tuto skutečnost zkoušejícímu. V případě jeho souhlasu mu odevzdejte veškeré podklady, které si opět vyzvednete při návratu na své místo.
 • Chcete-li změnit odpověď, škrtněte v rastru celý řádek odpovídajícího čísla otázky včetně písmen (a, b, c, d). Na spodní okraj téhož sloupce napište novou odpověď, např. 10a.
 • Všechny testové otázky se rovnocenně vyhodnocují. Pro jednu správně označenou odpověď je přidělen jeden bod, pokud u otázky není uvedeno jiné hodnocení. Součet hodnotících bodů dělený počtem zadaných otázek a vynásobený 100 udává výsledek zkoušky.
 • Minimální počet otázek pro jednotlivé části zkoušky, včetně postupu hodnocení zkoušek je uvedeno u příslušných standardů APC a jsou volně ke stažení na webových stránkách APC jako součást každoročně vydávaného zpravodaje APC.
 • K vypracování libovolné části zkoušky můžete jako pomocný prostředek použít pouze ty prostředky, které jsou uvedeny v zadání. V případě nutnosti, o použití jiných pomocných prostředků rozhoduje zkoušející. V případě, že použijete nepovolených prostředků, nebo získáte li informace od ostatních uchazečů, či tyto informace poskytnete, je povinen Vás zkoušející od zkoušky odvolat. Celou zkoušku můžete potom opakovat nejdříve po uplynutí jednoho roku od data konání této zkoušky.
 • Každá část zkoušky se hodnotí samostatně a je úspěšně složena, dosáhnete li v každé části zkoušky hodnocení uvedené u příslušného standardu APC.
 • Výsledek zkoušky Vám bude sdělen ústně nebo písemně, nejdéle do 14-ti dnů. Uchazeč, který při zkoušce neuspěje, musí před opakováním zkoušky čekat nejméně 30 dnů. Podmínky pro opakování zkoušky jsou stanoveny v příslušném standardu kvalifikačního a certifikačního systému APC.

Po podání žádosti o certifikaci u APC, zaplacení stanovených poplatků a splnění ostatních náležitostí, Vám bude vydán certifikát způsobilosti pracovníka v příslušném oboru a sektoru.