Adresa

Podnikatelská 565, Praha

E-mail

a

Etický kodex

Etický kodex

Všeobecně

Etický kodex je závazný pro členy SR CO APC, zaměstnance CO APC, zaměstnance pověřených ŠS, zaměstnance pověřených ZS a držitele certifikátů, dále jen účastník certifikačního procesu. Účastník certifikačního procesu je odpovědný za nestrannost svých certifikačních činností a nedovoluje, aby komerční, finanční nebo jiné tlaky zpochybňovaly jeho nestrannost.
Účastník certifikačního procesu musí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí provádět činnosti v rámci certifikace tak, aby zabránil osobním i věcným škodám. K tomu musí udržovat své odborné znalosti na nejnovější úrovni a být objektivní a nestranný vůči zájmům zákazníka, dalších účastníků certifikačního procesu, např. držitele certifikátu, zaměstnavatele, objednatele i veřejnosti.

Odpovědnost

Účastník certifikačního procesu musí ctít dobro dalších účastníků certifikačního procesu, zákazníka, zaměstnavatele i veřejnosti, při čemž informuje příslušná místa a odmítá odpovědnosti a úkoly, ke kterým není pověřen a/nebo pro které není kvalifikován. Vypracované záznamy/zprávy musí být objektivní a odborně fundované a nepodepisuje žádné dokumenty, obsah kterých neprohlédl nebo nevyhodnotil.

Konflikty zájmů

Účastník certifikačního procesu by měl zabránit konfliktům s představenými i zákazníky. V případě, že k těmto konfliktům dojde, má informovat neprodleně a otevřeně o jeho příčině. Nesmí při vyřizování jedné a téže zakázky přijímat úplatu od dvou stran a nesmí se dát ovlivnit podplácením ve svém odborném posudku.
Účastník certifikačního procesu jedná nestranně ve vztahu ke všem dalším účastníkům certifikačního procesu. Politiky a postupy jsou poctivé, spravedlivé a rovné vůči všem uchazečům o certifikaci a splňují použitelné předpisy a zákonné požadavky.
Účastník certifikačního procesu neuplatňuje nepřiměřené finanční ani jiné limitující podmínky.
Účastník certifikačního procesu používá jednotné postupy, které nebrání ani nezamezují nebo znesnadňují rovný přístup uchazečů k certifikaci.

Vztah k zaměstnavateli

Držitel certifikátu má svůj smluvní vztah k zaměstnavateli řídit tak, aby mohl dodržet tato etická pravidla. Musí nejméně zajistit, aby jeho způsobilost vyplývající z dosažené certifikace byla správně pochopena a dodržována.

Přestupky

Pokud budou účastníku certifikačního procesu prokázány přestupky proti etickým zásadám, potom může APC s okamžitou platností ukončit smluvní vztah nebo udělený certifikát odejmout.

Prohlášení APC

  • CO jedná při své certifikační činnosti nestranně a nezávisle v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17024.
  • Základní požadavky certifikačních systémů KCS APC jsou stanoveny ve standardech Std APC (EN ISO 9712), která je možné stáhnout na webových stránkách APC – http://www.apccz.com.
  • Ostatní informace o požadavcích na uchazeče o certifikaci a držitele certifikace, vyhlašování změn v požadavcích na tyto osoby a platné ceníky APC jsou zveřejňovány na webových stránkách APC – http://www.apccz.com.
  • Veškerá odvolání a stížnosti držitelů certifikace, uchazečů o certifikaci i odběratelů jejich služeb, která budou zaslána na adresu APC, budou projednány dokumentovaným postupem podle požadavků směrnice Sm-007 APC. Postup podání odvolání resp. stížností naleznete na webových stránkách APC.
  • CO APC provádí dozor nad držitelem certifikace. V případě, že budou porušeny etické zásady či nebudou plněny certifikační požadavky držitelem certifikátu, dojde ke zneužití certifikátu či nebude držitelem odeslán Dotazník průběžného dozoru, CO APC zruší platnost certifikace a tuto skutečnost vhodným způsobem zveřejní.
  • CO APC spravuje osobní údaje uchazečů a držitelů certifikace v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a poskytuje veřejnosti tyto jejich osobní údaje: fotografie, jméno, číslo certifikátu, rozsah certifikace a místo zaměstnavatele. Ostatní osobní údaje jsou přístupné jen subjektům zúčastněným v procesu certifikace. Osobní údaje jsou archivovány v APC po dobu minimálně 10 let po skončení platnosti certifikace. Ke všem poskytnutým údajům má uchazeč nebo držitel certifikace přístup. Pokud uchazeč nebo držitel certifikace zjistí, že došlo k porušení povinností CO APC vyplývající z nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), se může se svou stížností obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Poskytuje-li CO APC v souladu s legislativními požadavky důvěrné informace třetí straně, oznamuje držiteli certifikátu, jaké informace budou poskytnuty.